Tìm mã sản phẩm

Bạn có thể tìm mã sản phẩm khi thực hiện nhấn vào đường link: Trang chủ hỗ trợ | Philips

Và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào ”Tôi có thể tìm mã sản phẩm ở đâu?” (Phần khoanh đỏ)

Bước 2: Nhấn vào “Chọn nhóm” và “Chọn danh mục” (Phần khoanh đỏ)